ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 


นายทองปาน ฝั้นวงศ์
ประธานสภา อบต.
 


นายนาท ขลัง
รองประธานสภา อบต.


นายรุ่งโรจน์ ด้วงหล้า
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายวิลาศ เนื่องตุ้ย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายฉลอง จักรบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายปรีชา ศรีปา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายอภิรักษ์ วงศ์ใจคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายศิวกรณ์ บางบุญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายสุนทร กรมทะนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายพนม อาสมาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายกฤษฎา คล้ายบุญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายอุ่นเรือน สันคะยอม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8


นายเกียรติศักดิ์ กันทะชุมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8


นายชาญณรงค์ สมหาญวงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9


ส.ต.ท.มนูญ เปี้ยจิโน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9