ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 


นายกานต์ ศรีโสภณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับกลาง
 
 


นางสาววัลภา เพ็ชรมี
หัวหน้าสำนักปลัด
ระดับต้น


นางสาวสุพรรณี รัตนงาม
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ


นางสาวมณีรัตน์ สิงห์ใส
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


นางสาววาสนา สายนวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายอุทัย นวรัตนารมย์
นิติกร
ชำนาญการ


นายภานุพงศ์ คำเครือ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ


นายครรชิต สิทธิสงคราม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


นายนรเทพ พุทจีระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประดิษฐ์ แข็งขยัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ


นายอัติพล ทำสอาด
พนักงานดับเพลิง